Oferta szkoleniowa

2013-11-25

Oferta szkoleniowa dla nauczycieli – wychowawców
szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

Organizacja, zarządzanie i nadzór pedagogiczny

 

 • Warunki zapewnienia bezpieczeństwa uczniom/dzieciom w szkołach/placówkach.
 • Zmiany w prawie oświatowym. 
 • Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna  pracy  szkoły / przedszkola.
 • Ochrona  danych osobowych w szkole / przedszkolu.
 • Szkolenie okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego dyrektora
 • Program, nauczanie wychowania przedszkolnego w kontekście realizacji podstawy programowej.
 • Reforma podstaw programowych w kształceniu ogólnym.
 • Opracowanie i wdrażanie programów, analiza planów dydaktycznych w szkole - usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawy programowej i planowania dydaktycznego.
 • Zasady tworzenia przedmiotowego i modułowego programu nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe  kształcenia zawodowego.
 • Powoływanie zespołów  problemowych  i ich współpraca.
 • Skreślenie z listy uczniów – praktyka zapisów statutowych.
 • Ocena pracy nauczyciela – teoria i praktyka.
 • Prawo wewnątrzszkolne - zasady tworzenia.
 • Zasady przeprowadzania diagnozy przedszkolnej.
 • Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem w szkole.
 • Prawo w pracy nauczyciela.
 • Mobbing w szkole.
 • Programy naprawcze  w szkole.
 • Prawa i obowiązki rodzica w szkole.
 • Dokumentowanie wniosku  w  awansie  zawodowym  nauczyciela.
 • Kompetencje rady pedagogicznej, zasady protokołowania zebrań.
 • Dostosowanie statutu szkoły/przedszkola do nowych uregulowań prawnych.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela przedszkola w aspekcie prawnym.
 • Prawa ucznia i rodzica a praktyka szkolna.
 • Komunikacja w szkole - zajęcia warsztatowe.
 • Konflikt w szkole – jak go pożytecznie wykorzystać
 • Wywiadówka inaczej.
 • Szkoła w kontakcie z cyfrowym  światem.
 • Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.
 • Zasady analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 • Podstawy fundrasingu. 
 • Wykorzystanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych do pronoszenia jakości pracy szkoły. 
 • Doradztwo zawodowe dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. 

Procesy dydaktyczne

 • Przegląd nowoczesnych metod nauczania.
 • Profesjonalne prezentacje multimedialne w szkole.
 • Media społecznościowe w szkole.
 • Gry, zabawy, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy w obszarze matematyczno-przyrodniczym.
 • Gry i zabawy językowe.
 • Literatura dziecięca inscenizowana gestami.
 • By dziecko było twórcze w myśleniu i działaniu.
 • SYNEKTYKA - jako sposób rozwoju wyobraźni twórczej dziecka.
 • Wykorzystanie metody synektycznej w pobudzaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Bajkoterapia w pracy nauczyciela przedszkolnego
 • Wybrane metody arteterapii w pracy nauczyciela przedszkolnego
 • Twórcze metody pracy z grupą, wspomagające wzajemną komunikację i rozwój dzieci młodszych.
 • Wykorzystywanie  wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu efektywności  pracy szkoły.
 • Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystywanie  w procesie dydaktycznym.
 • Gry i zabawy – skuteczne narzędzie  w pracy nauczyciela i wychowawcy.
 • Gry i zabawy ruchowe jako forma realizacji wychowania fizycznego.
 • Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno – kompensacyjnej.
 • Innowacje pedagogiczne  i programy autorskie w szkole.
 • Konstruowanie i ocenianie innowacji pedagogicznych, programów autorskich, programów edukacyjnych oraz programów naprawczych i indywidualnych programów dla uczniów o specjalnych potrzebach i wymaganiach edukacyjnych.
 • Metoda projektu sposobem indywidualizacji procesu nauczania - uczenia się
 • Metody aktywizujące w nauczaniu – uczeniu się.
 • Wspomaganie ucznia z trudnościami w uczeniu się.
 • Tablica  interaktywna – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela.
 • Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji multimedialnych w szkole/przedszkolu. 

Procesy wychowawczo – opiekuńcze

 

 • Konflikty wczesnodziecięce.
 • Złości się, krzyczy, gryzie, bije inne dzieci...
 • Kreatywne metody spędzania wolnego czasu.
 • Czy w szkole potrzebne jest harcerstwo.
 • Organizowanie turnieju wiedzy (umiejętności).
 • Warsztaty dla rodziców cyfrowych tubylców.
 • Problematyka gier komputerowych - pozytywne i negatywne oddziaływanie na uczniów.
 • Rola wychowawcy w organizowaniu działań opiekuńczo-wychowawczych.
 • Jak rozmawiać i współpracować z trudnym rodzicem.
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i mającym trudności.
 • Organizacja pomoc psychologiczno – pedagogicznej w szkole/przedszkolu w świetle nowych regulacji prawnych.
 • Opracowanie PDW i IPET w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Praca indywidualna z dzieckiem, które nie ma orzeczenia.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo ( ADHD).
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
 • Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtujących zdolności twórcze dziecka.
 • Agresja i przemoc w szkole – jak je rozpoznać i jak sobie radzić?
 • Rola rodziców w „życiu szkoły”.
 • Jak współpracować z rodzicami w tworzeniu szkoły wspierającej rozwój ucznia?
 • Indywidualizacja kształcenia uczniów  z trudnościami w uczeniu się.
 • Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami .
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Samorządność uczniowska.
 • Animacja czasu wolnego ucznia i wychowanka.
 • Wspomaganie rozwoju ucznia uzdolnionego w szkole.
 • Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.
 • Diagnoza  i interwencja wychowawcza.
 • Praca z uczniem trudnym wychowawczo.
 • Przedszkolne predyktory trudności w czytaniu i pisaniu.
 • „Jak dziecko odbiera świat”, czyli o specyfice rozwoju poznawczego w średnim dzieciństwie.
 • Aktywizujące metody nauczania w kreatywnym rozwiązywaniu problemów przez dzieci w przedszkolu. 

Zrealizujemy również każdą inną tematykę szkolenia zaproponowaną

przez Dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej.