logopedia

2012-01-03

Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia szkolne w dużej mierze wpływa mowa. Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Zaburzenia i wady wymowy w znacznym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesów w szkole. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje się poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków, swobody posługiwania się mową. Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, to też powinno się możliwie wcześnie rozpocząć świadome jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń. Profilaktyka nieprawidłowości w artykułowaniu dźwięków mowy jest jednym z ważniejszych aspektów pracy z dzieckiem w przedszkolu. Te dzieci, które źle mówią, zwykle źle odtwarzają wyrazy w piśmie, maja problemy z właściwą komunikacją językową, a wadliwa wymowa staje się często źródłem kompleksów, niechęci do mówienia, a tym samym brakiem okazji do ćwiczenia umiejętności ładnego wypowiadania się. Obecność logopedy w każdym przedszkolu powinna być obligatoryjna. Właściwa współpraca logopedy, nauczyciela i rodziców jest gwarancją powodzenia terapii logopedycznej. Cały proces rozwijania i doskonalenia komunikacji językowej dziecka przedszkolnego powinien być ciągły, długofalowy i uwzględniający prawo do traktowania dziecka w sposób indywidualny, zaś formy i metody pracy muszą być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Celem nadrzędnym działalności logopedy i nauczyciela powinno być poszukiwanie efektownych metod współpracy przedszkola, rodziny, logopedy w zakresie rozwijania prawidłowej mowy dziecka i jego sprawności językowej.