rytmika

2012-01-03

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. Zajęcia rytmiczne obejmują ruch przy muzyce, śpiew oraz ćwiczenia mowy, słuchanie muzyki, grę na instrumentach perkusyjnych, tańce dla dzieci oraz zabawy muzyczno – ruchowe. Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak ruch, śpiew i improwizacja dziecko wprowadzone jest w świat muzyki, co wyzwala emocje i wyobraźnię. Głównym celem zajęć umuzykalniających jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu, czemu służy nauka specjalnie dobranych piosenek i wierszyków muzycznych. Rytmika ma za zadania umuzykalnienie dzieci, pobudzenie ich wrażliwości muzycznej, sympatii do muzyki, śpiewu, tańca. Kształci muzykalność i wrażliwość muzyczną. Rozwija umiejętności odtwarzania przez dzieci rytmu i melodii głosem, ruchem lub na instrumentach perkusyjnych. Stymuluje prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudzając dziecięcą wyobraźnię a przede wszystkim dba o wrażliwość muzyczną.Praca z dziećmi jest ściśle związana z kalendarium wydarzeń, porami roku, świętami i uroczystościami, które to znajdują odzwierciedlenie we wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych.Tak więc nauka piosenek, tańców, zabaw inscenizowanych, ruchowych wiąże się ściśle z treściami programowymi na poszczególnych poziomach wiekowych.